Czy mogę wyłączyć albo ograniczyć rękojmię?

Co do zasady w relacjach B2B jest to możliwe. Zawierając umowę sprzedaży z innym przedsiębiorcą możemy wyraźnie postanowić, iż odpowiedzialność za wady zostaje wyłączona albo w uzgodniony przez nas sposób ograniczona.

Sprzedając rzecz konsumentowi pole manewru jest już mocno ograniczone. Dopiero, gdy konkretny przepis to umożliwia, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności będzie skuteczne. Przykładowo, gdy konsument kupi używaną rzecz ruchomą (np. używany samochód), strony mogą w umowie sprzedaży ograniczyć odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi do jednego roku od dnia wydania rzeczy. Konieczne jest wyraźne postanowienie umowne w tym zakresie.

Istnieje jednak sytuacja, w której nawet wyraźne wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi będzie bezskuteczne.

Chodzi o podstępne zatajenie przez sprzedawcę wady przed kupującym. Jeżeli więc sprzedawca wie o wadzie, ale podstępnie nie informuje o niej kupującego, wówczas nawet umowa modyfikująca zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie ochroni sprzedawcy.

Przykład:

Jeżeli sprzedawca zajmujący się działalnością zarobkową w sferze handlu samochodami zapewnia kupującego, iż pojazd został wyprodukowany w 2015 r., a w istocie wie, iż pojazd wyprodukowano 5 lat wcześniej, takie zapewnienie jako niezgodne z rzeczywistością należy uznać za podstępne zatajenie wady przed kupującym. W konsekwencji umowa, w której znajdą się postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi nie będzie skutecznie chroniła sprzedawcy przed roszczeniami kupującego.